Privacy

Geheimhoudingsplicht

Vanaf 1 juli 2020 hebben cliënten wettelijk recht op gratis digitale inzage of een afschrift van hun eigen dossier. Dit is politiek zo afgesproken en valt binnen de Wet cliëntenrechten. Dit is bij Specto geregeld via Trompbx/Embloom. En binnen de zorgstraat GGZ is dit geregeld door Pozob.

Er gelden strikte regels rondom privacy en vertrouwelijkheid. Uw privacy wordt gewaarborgd en hoe dat geregeld is staat beschreven in het privacystatement. U kunt het document hier lezen.

Ik heb geheimhoudingsplicht tegenover derden. U heeft altijd recht op inzage in de correspondentie. Zo mag aan derden geen inlichtingen worden gegeven of inzage in het dossier worden verschaft, tenzij u daarmee instemt. Onder derden wordt verstaan degenen die niet rechtstreeks bij de behandeling zijn betrokken. Eventuele medebehandelaars kunnen slechts worden ingelicht voorzover dat noodzakelijk is voor hun onderdeel van de behandeling (WGBO, art. 7:457).

Ook heeft u recht op een second opinion en zijn er strikte regels met betrekking tot dossiervorming en veiligheidswaarborgen. Het dossier moet 15 jaar bewaard worden, tenzij u verzoekt om vernietiging van het dossier. Verder houd ik mij aan de normen en gedragscodes van de beroepsvereniging LVVP.

Klachten en/of vragen

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Mocht u ergens ontevreden over zijn, laat het mij dan zo snel mogelijk weten, zodat wij daar een oplossing voor kunnen zoeken. Als we er dan toch niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de LVVP om te overleggen en eventueel bij de klachtencommissie om een klacht in te dienen via www.lvvp.nl. Het postadres is: klachtencommissie LVVP, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht. Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl.

U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij www.hulpgids.nl (voor alle verwijzingen naar klachtrecht en wetsteksten)en de Inspectie voor Geestelijke Volksgezondheid, www.igz.nl.

Lidmaatschappen:

Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) Lid van PsyZorg ZO-Brabant Lid van PsyZorg ZO-Brabant